Сдружение на риболовците „Бургаски езера“ взе участие в Националната среща на Местните инициативни рибарски групи

Представители на Сдружение на риболовците „Бургаски езера“ и МИРГ Бургас – Камено участваха в Националната среща на Местните инициативни рибарски групи с одобрени стратегии за ВОМР, организирана от Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ „Самоков“ .

Събитието се проведе в периода 15 -17 юли 2021 в хотел „Рила“, курорт „Боровец“, община Самоков. В него взеха участие зам. министърът на МЗХГ Георги Събев, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, доц. д-р Галин Николов, председателят на УС на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, г-жа Нели Кадиева, географският ескперт на Farnet (Европейска мрежа на рибарските райони) за България, представители на деветте Местни инициативни рибарски групи, изпълняващи стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), както и експерти от Министерството на земеделието, храните и горите, Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

Срещата бе открита от заместник- министъра на МЗХГ Георги Събев и кмета на община Самоков, Владимир Георгиев, като председател на управителния съвет на МИРГ – Самоков.

Заместник- министър Георги Събев изтъкна, че Управляващият орган има амбицията в най-кратки срокове да изготви първи вариант на „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури” 2021-2027. Той подчерта, че  прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е заложено в проекта на новата програма. „Той е в съответствие с трети приоритет на новия регламент, а именно „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“, уточни заместник-министър Събев. Той съобщи, че новият регламент за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021—2027 г. е вече факт.

От своя страна кметът Владимир Георгиев, наблегна на това, че МИРГ – Самоков за втори път е домакин на национална среща на Местните инициативни рибарски групи и сподели, че има идея тази среща да стане традиционна.

През първия ден от срещата бяха обсъдени идеи за съвместен проект между Местните инициативни рибарски групи, както и редица важни теми, свързани с подготвянето на новите стратегии, реализирането на съвместни инициативи, свързването на всички МИРГ в Асоциация 3. Дискутирани бяха също въпроси с практическа насоченост и бяха споделени добри практики и опит.

По време на втория ден на срещата бяха представени и обсъдени възможностите за оптимизиране процеса на оценка на проектните предложения на всички етапи от одобрение до изпълнение, отчитане на проекти и мониторинг, както и графика за началото на подготвителните дейности за прилагане на подхода през новия Програмен периода 2021 – 2027 г.

Заместник-министър Събев изтъкна, че прилагането на подхода ВОМР допринася за развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури в крайбрежните и вътрешните райони на страната. Той увери, че темповете на изпълнение за „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” по ПМДР нарастват с всеки изминал ден. „До момента са отворени 86 процедури, постъпилите проектни предложения са 157 броя, а сключените договори са 82 на стойност 11 743 085 лева. Процесът по обявяване на процедури за прием на проектни предложения по мерки от стратегиите на МИРГ и сключване на договори с бенефициентите е интензивен и очакванията ни са да продължаваме с все по-бързи темпове да бележим напредък по приоритета, като считам че вече е наличен необходимият административен капацитет на всички нива, включително и в екипите на МИРГ“, съобщи още заместник земеделският министър.

Националната среща на МИРГ завърши с фестивала на Местна инициативна рибарска група Самоков, свързан с утвърждаване на културата по отношение консумацията на риба и рибни продукти и популяризиране на кулинарните възможности за приготвяне на рибни ястия, който се състоя в парк „Туристическа градина“ – гр.Самоков.

Кликнете за да гласувате
[Общо: 6 Средно: 5]