ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ЗАПОВЕД

 

№ 2/27.05.2021 г.

За откриване на процедура за определяне на изпълнител

На основание чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г.:

І. Откривам процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с

предмет „Създаване на онлайн платформа и приложение за сътрудничество и промотиране на риболовния туризъм на територията на МИРГ “Несебър-Месемврия” по проект „Нови подходи за коопериране на територията на МИРГ “Несебър-Месемврия”, регистрационен номер BG14MFOP001-4.046-0001-C01, финансиран по Програма за морско дело и рибарство, приоритетна ос „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, Мярка 2.1 “Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията на МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ”.

ІІ. Определям избора на изпълнител да се извърши чрез публична покана.

ІІІ. Одобрявам поканата и документацията за участие.

ІV. Публикуването на публичната покана и придружаващите документи да се осъществи по реда на чл.52, ал.1 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.1 на ПМС 160/2016г., като определям срок за публичен достъп до поканата от 25 /двадесет и пет/ дни.

  1. Поканата и цялата документация за участие в процедурата за определяне на изпълнител да се предостави за публикуване в ИСУН и на интернет адреса на възложителя.

VІ. Срок за получаване на офертите до 23:59 часа на 21.06.2021 г.

Възложител: Сдружение на риболовците „Бургаски езера”

Утвърдил заповедта: Рафи Янчев /Председател на УС/

Максимална прогнозна стойност: 46 475.00 лв. без ДДС

Срок за представяне на офертите: 23:59 часа на 21 юни 2021 г.

Документацията е налична в страницата на ИСУН2020 тук

За информация: +359 8774 80 777, info@burgas-lakes.eu

 

Кликнете за да гласувате
[Общо: 1 Средно: 5]