Стратегическа визия и проекти

 • Превръщане на рибарството и аквакултурата в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие сектор от стопанския живот на България и подобряване качеството на живот в рибарските общности
 • Развитие на екологично аквакултурно производство
 • Мерки за подобряване качеството на водите, използвани в аквакултурното производство
 • Въвеждане на иновационни технологии в аквакултурното производство
 • Изграждане на съоръжения за производство с цел увеличаване обема на производство на качествен зарибителен материал
 • Събиране на информация за потребителското търсене и консумацията на риба и рибни продукти
 • Мониторинг и научна оценка на състоянието на водната среда
 • Изграждане на стратегия за защита и подобряване на водната среда на рибарските области
 • Поддържане запасите от стопански ценни видове риба във водните обекти
 • Поддържане на репродуктивни стада от местни видове и производство на зарибителен материал, необходими при реализацията на Програмите за подкрепа на устойчивото развитие на дивите популации
 • Развитие на нови пазари и рекламни кампании
 • Развитие и разнообразяване на икономическите дейности и създаване на алтернативни източници на приходи, като туризъм за риболов, развлекателен и спортен риболов