ПОКАНА

За събиране на независими оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за осигуряване на маркетингова стратегия за популяризиране на риболовния туризъм на територията на МИРГ Несебър-Месемврия по проект „ Нови подходи за коопериране на територията на МИРГ “Несебър-Месемврия“, регистрационен номер BG14MFOP001-4.046-0001-C01, приоритетна ос „ Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, процедура „ Мярка 2.1 “Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията на МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Сдружение на риболовците „Бургаски езера“ има удоволствието да Ви покани да представите независима оферта за предоставяне на следната услуга:

Предварително проучване и разработване на маркетингова стратегия за популяризиране на риболовния туризъм на територията на МИРГ Несебър-Месемврия.

Услугата се състои в предварително проучване и анализ на средата, както и в изготвяне на маркетингова стратегия за популяризиране на риболовния туризъм на територията на МИРГ Несебър-Месемврия. За целта ще бъде извършено предварително проучване (на терен и литературно). При литературния анализ ще бъде направена оценка на политиките за развитие на алтернативния туризъм както на ниво МИРГ, така и на регионално и национално ниво. След първоначалното проучване, изпълнителят ще проведе срещи (2 бр) с представители на местната рибарска общност и други заитересовани страни. Резултатите от обсъжданията ще бъдат представени в доклад. След събиране на всички налични данни и резултати от обсъждания, екипът на изпълнителя ще изведе конкретни насоки и предложения за подобряване на туристическия микс, предлаган на територията на МИРГ и ще изготви маркетингова стратегия за развитие на риболовния туризъм на територията на МИРГ Несебър-Месемврия.

Екипът на изпълнителя ще направи и проучване на нагласите на рибарската общност към риболовния туризъм и ще оцени потенциала за развитието му от страна на заетите със стопански риболов като форма на диверсификация на основната им дейност, както и ще изготви маркетингова стратегия за развитие на този вид алтернативен туризъм в територията.

Изпълнителят трябва да изготви доклад от проучване  и маркетингова стратегия за развитие на риболовния туризъм на територията на МИРГ Несебър-Месемврия.

На избрания изпълнител ще бъде предоставен достъп до всички материали по проекта за целите на изпълнението на поръчката. Кандидатите могат да се запознаят с основните дейности и цели на проекта в ИСУН 2020 тук: https://bit.ly/35FyhNn

2.Офертата трябва да включва всички етапи за изпълнение на поръчката.

  1. Всички резултати се представят във вид, съответстващ на изискванията на Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.

4.Срокът за изпълнение на поръчката e 6 /шест/ месеца.

Изискванията към офертите и оферентите съгласно Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са следните:

„Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не са свързани лица, по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Свързани лица или свързани предприятия не могат да представят самостоятелна оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

„Официален каталог“ е продуктов каталог издаден от производител, официален представител на производителя или от официален вносител, който е публичен и общо приложим към всички партньори/клиенти, т.е. не е създаден за целите на конкретната подадена оферта.

Офертите трябва да са независими, съпоставими и конкурентни, да са предоставени от квалифицирани доставчици и следва да съдържат минимум името на оферента, ЕИК/БУЛСТАТ, кратко описание на предложението/характеристика/функционалност, предложена цена, срок на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат/електронен подпис на оферента. Цената трябва да бъде определена в лева или евро с и без ДДС. Оферентите, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или в Регистър БУЛСТАТ, в случаите, в които е приложимо, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за регистрация съгласно националното си законодателство.

Оферентите следва да отговарят на следните две кумулативни условия:

– предметът на дейност на оферента да е идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство. Това изискване се доказва от оферента със списък на договорите с предмет идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство, съдържащ минимум следната информация: дата, страни, предмет, стойност на договора/ите. Списъкът следва да е подписан от лицето представляващо по закон оферента и да е придружен с препоръки/референции за добро изпълнение;

– годишния оборот, който се отнася до предмета на поръчката (специфичен оборот) през някоя от или общо от предходните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, да е равен или по-голям от стойността на офертата. Изискването за специфичен оборот се доказва от оферента със справка – декларация, подписана от счетоводителя и лицето представляващо по закон оферента. Справката трябва да е придружена от Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, и годишни финансови отчети. Ако годишните финансови отчети и отчетите за приходите и разходите са публично обявени, се извършва справка в съответния регистър.

Максимална прогнозна стойност: 15 000,00 лв. без ДДС

Срок за представяне на офертите: 17:00 часа на 09 юли 2021 г.

Офертите се подават:  по имейл на info@burgas-lakes.eu или лично на адрес гр. Бургас 8000, бул. „Иван Вазов“ № 1, ет. 2, офис 2

За информация: +359877480777

Кликнете за да гласувате
[Общо: 1 Средно: 5]