Покана визуализация и публичност

ПОКАНА

 

За събиране на независими оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за осигуряване на визуализация и публичност по проект „ Нови подходи за коопериране на територията на МИРГ “Несебър-Месемврия“, регистрационен номер BG14MFOP001-4.046-0001-C01, приоритетна ос „ Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, процедура „ Мярка 2.1 “Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията на МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Сдружение на риболовците „Бургаски езера“ има удоволствието да Ви покани да представите независима оферта за предоставяне на следните услуги за осигуряване на визуализация и публичност по проекта:

1.Дизайн, предпечат, печат и доставка на следните рекламни материали:

  • Дизайн, изработка и доставка на ролбанер с размер 120х200 см със стойка;
  • Дизайн, изработка и монтаж на 1 брой информационна табела със следните характеристики – размер А3, алуминиев композитен панел, UV печат с ламинат за защита на печата;
  • Дизайн и изработка на банер за онлайн реклама на онлайн платформа и приложение за сътрудничество и промотиране на риболовния туризъм на територията на МИРГ “Несебър-Месемврия” – в три размера (съответно 300×250 пиксела, 728×90 пиксела и 320х50 пиксела).
  • Предоставяне на услуга за онлайн реклама в социалните мрежи Facebook и Instagram – изработка и публикуване на общо 20 бр. постове – по 1 пост на седмица в продължение на 10 седмици (в рамките на 3 месеца)

 

2.Офертата трябва да включва всички етапи за доставка на необходимите информационни материали, в т. ч. дизайн, предпечат, печат, доставка и монтаж.

3.Материалите трябва да отговарят на всички изисквания на Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.

4.Срокът за изпълнение на поръчката e както следва:

  • За рекламните материали – информационна табела, рол-банер и онлайн банер – в срок от 1 месец от подписване на договора
  • За онлайн рекламата в социалните мрежи – в срок от 4 месеца след заявка от Възложителя;

Изискванията към офертите и оферентите съгласно Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са следните:

„Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не са свързани лица, по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Свързани лица или свързани предприятия не могат да представят самостоятелна оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

„Официален каталог“ е продуктов каталог издаден от производител, официален представител на производителя или от официален вносител, който е публичен и общо приложим към всички партньори/клиенти, т.е. не е създаден за целите на конкретната подадена оферта.

Офертите трябва да са независими, съпоставими и конкурентни, да са предоставени от квалифицирани доставчици и следва да съдържат минимум името на оферента, ЕИК/БУЛСТАТ, кратко описание на предложението/характеристика/функционалност, предложена цена, срок на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат/електронен подпис на оферента. Цената трябва да бъде определена в лева или евро с и без ДДС. Оферентите, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или в Регистър БУЛСТАТ, в случаите, в които е приложимо, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за регистрация съгласно националното си законодателство.

Оферентите следва да отговарят на следните две кумулативни условия:

– предметът на дейност на оферента да е идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство. Това изискване се доказва от оферента със списък на договорите с предмет идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство, съдържащ минимум следната информация: дата, страни, предмет, стойност на договора/ите. Списъкът следва да е подписан от лицето представляващо по закон оферента и да е придружен с препоръки/референции за добро изпълнение;

– годишния оборот, който се отнася до предмета на поръчката (специфичен оборот) през някоя от или общо от предходните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, да е равен или по-голям от стойността на офертата. Изискването за специфичен оборот се доказва от оферента със справка – декларация, подписана от счетоводителя и лицето представляващо по закон оферента. Справката трябва да е придружена от Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, и годишни финансови отчети. Ако годишните финансови отчети и отчетите за приходите и разходите са публично обявени, се извършва справка в съответния регистър.

Максимална прогнозна стойност: 1 290.00 лв. без ДДС

 

Срок за представяне на офертите: 17:00 часа на 16 юли 2021 г.

Офертите се изпращат по имейл: info@burgaslakes.eu

За информация: +359877480777

Кликнете за да гласувате
[Общо: 0 Средно: 0]