Списък на минимално допустимите размери за улов на риба

Общоприети и местни наименования и научно наименование (на латински)

Размери (в см)/тегло (в г)

А. Сладководни риби

Сем. Есетрови (Acipenseridae)

 • Чига (Acipenser ruthenus) 50 см

Сем. Пъстървови (Salmonidae)

 • Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta fario) 23 см
 • Mакедонска пъстърва (Salmo macedonicus) 23 см
 • Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdneri irideus) 22 см
 • Сивен (Salvelinus fontinalis) 20 см

Сем. Корегонусови (Сoregonidae)

 • Чудски сиг (Coregonus lavaretus) 22 см
 • Пелед (Coregonus peled) 20 см

Сем. Липанови (Thymallidae)

 • Липан (Thymallus thymallus) 25 см

Сем. Щукови (Еsocidae)

Щука (Esox lucius) 35 см

Сем. Шаранови (Cyprinidae)

 • Речен кефал (Squalius cephalus) 22 см
 • Eгейски речен кефал (Squalius orpheus) 22 см
 • Мъздруга (Leuciscus idus) 22 см
 • Распер (Аspius aspius) 25 см
 • Лин (Tinca tinca) 20 см
 • Брияна (облез, уклей) (Chalcalburnus chalcoides) 20 см
 • Уклей (Alburnus alburnus) 15 см
 • Платика (Abramis brama) 20 см
 • Немски косат (Abramis sapa) 20 см
 • Чил косат (Abramis ballerus) 25 см
 • Морунаш (Vimba vimba) 25 см
 • Маришки морунаш (карабалък) (Vimba melanops) 20 см
 • Сабица (Pelecus cultratus) 20 см
 • Скобар (Chondrostoma nasus) 20 см
 • Вардарски скобар (Chondrostoma vardarense) 20 см
 • Бяла мряна (Barbus barbus) 25 см
 • Черна (балканска) мряна (Barbus petenyi) 17 см
 • Маришка мряна (Barbus cyclolepis) 17 см
 • Крайморска мряна (Barbus bergi) 17 см
 • Шаран (Cyprinus carpio) 30 см
 • Златиста каракуда (Carassius carassius) 15 см
 • Сребриста каракуда (Carassius gibelio) 15 см
 • Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) 40 см
 • Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis) 40 см
 • Бял амур (Ctenopharyngodon idella) 40 см
 • Черен амур (Mylopharyngodon piceus) 40 см

Сем. Буфалови (Catostomidae)

 • Буфало (Ictiobus spp.) 30 см

Сем. Сомови (Siluridae)

 • Сом (Silurus glanis) 65 см

Сем. Американски сомове (Ictaluridae)

 • Канален (американски) сом (Ictalurus punctatus) 25 см

Сем. Трескови (Gadidae)

 • Михалца (Lota lota) 25 см

Сем. Костурови (Percidae)

 • Бяла риба (сулка) (Sander lucioperca/ Stizostedion lucioperca) 45 см
 • Речен костур (Perca fluviatilis) 12 см
 • Голяма вретенарка (Zingel zingel) 25 см

Б. Проходни риби

Сем. Есетрови (Acipenseridae)

 • Моруна (Huso huso) 180 см
 • Пъструга (Acipenser stellatus) 120 см
 • Руска есетра (Acipenser guеldenstaedti) 120 см

Сем. Речни змиорки (Anguillidae)

 • Европейска речна змиорка (Anguilla anguilla) 50 см

Сем. Селдови (Clupeidae)

 • Карагьоз, дунавска скумрия (Alosa immaculata) 22 см

Морски риби

Сем. Бодливи акули (Squalidae)

 • Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) 90 см
 • Сем. Селдови (Clupeidae)
 • Цаца (копърка, трицона, шпрот) (Sprattus sprattus sulinus) 7 см

Хамсиеви (Еngraulidae)

 • Хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus) 8 см

Сем. Зарганови (Belonidae)

 • Зарган (Belone belone) 25 см

Сем. Трескови (Gadidae)

 • Черноморски меджид (Merlangius merlangus euxinus) 8 см

Сем. Кефалови (Mugilidae)

 • Морски кефал (Mugil cephalus) 25 см
 • Кефал пелингас (Mugil soiuy) 30 см
 • Платерина (Liza aurata) 25 см
 • Илария (Liza saliens) 22 см

Сем. Атеринови (Atherinidae)

 • Атерина (Atherina spp.) 10 см

Сем. Морски костури (Serranidae)

 • Лаврак (Dicentrachus labrax/Morone labrax) 28 см

Сем. Сафридови (Carangidae)

 • Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) 12 см

Сем. Смаридови (Centracanthidae)

 • Смарид (Spicara spp.) 12 см

Сем. Барбунови (Mullidae)

 •  Барбуня (Mullus barbatus ponticus) 8 см
 • Черноморска скумрия (Scomber scombrus) 22 см
 • Паламуд (Sarda sarda) 28 см

Сем. Попчета (Gobiidae)

 • Тревно попче (Zosterisessor ophiocephalus) 12 см
 • Голямоглаво попче (Neogobius cephalargoides) 12 см
 • Стронгил (Neogobius melanostomus) 12 см
 • Лихнус (Mesogobius batrachocephalus) 15 см
 • Широкоглаво попче (Neogobius euricephalus) 12 см

Сем. Калканови (Scophthalmidae)

 • Калкан (Psetta maxima) 45 см

Сем. Писиеви (Pleuronectidae)

 • Писия (Platichthys flesus luscus) 20 см
Кликнете за да гласувате
[Общо: 0 Средно: 0]