СДРУЖЕНИЕ НА РИБОЛОВЦИТЕ “БУРГАСКИ ЕЗЕРА”

Структура

Неправителствена, доброволна и независима организация на юридически и физически лица, работеща в обществена полза и имаща за основна цел да подпомага, насърчава, представлява и защитава стопанските интереси на своите членове и съдейства за европейската и международна интеграция на региона и страната.

Учредители

Юридически и физически лица с натрупан опит и контакти в областта на рибарството, разработката на екологични рибовъдните стопанства, опазването на природните ресурси и устойчивото развитие.

Ръководни органи

Общото събрание и Управителният съвет.

Имущество

Набира се от първоначално дарение от страна на Учредителите, последващи дарения на членовете на сдружението, дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица, под формата на парични суми, движимо и недвижимо имущество и членски внос от членовете на Сдружението.

Приходите на Сдружението могат да бъдат изразходвани само и единствено за постигане на целите му, а разпореждането с паричните средства и другите имущества може да се извършва само с решение на компетентните органи на управление на Сдружението и в съответствие с Устава, а за направените дарения – и в съответствие с волята на дарителите.

Екип

Доказани професионалисти със знания, умения и опит в сферата на екологията, икономиката, селското стопанство, правото, информационните технологии, финансите и бизнес администрацията. При нужда Сдружението включва в дейността си успешно и външни експерти и консултанти.

Ключови цели на СДРУЖЕНИЕ НА РИБОЛОВЦИТЕ “БУРГАСКИ ЕЗЕРА” са:

  • Насърчаване на икономическия растеж, създаване на нови работни места в сектор Рибарство и аквакултура и превръщането му в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие сектор от стопанския живот на България, довеждащ до значително подобряване качеството на живот в рибарските общности.
  • Изпълнение на инфраструктурни проекти от местно значение по отношение на рибарството и аквакултурата, особено проекти, свързани с изграждане на водохранилища, подобряване състоянието на водните басейни и рекултивация на земи.
  • Разработване на проекти в областта на експлоатацията и защитата на морския риболов и риболова във вътрешните води. Поддържане на устойчив и отговорен риболов и опазване на рибните ресурси.
  • Модернизиране на подсектор Аквакултура, чрез развитие на екстензивна и интензивна аквакултура и приспособяване на този подсектор към пазарните перспективи и очаквания.
  • Опазване на околната среда – управление на водните ресурси, опазването на почвата и вътрешните води (езера, ферми, реки).
  • Сътрудничество с местни, държавни, европейски и международни органи по въпроси на риболовната и аквакултурна политика.
  • Отстояване и развитие на националните традиции в риболовното дело.
  • Подобряване преработката и маркетинга на продуктите.
  • Развитие на развлекателен и спортен риболов, както и туризъм за риболов.
  • Участие в проекти по Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).